Home » Scholengemeenschap » Overlegorganen

Overlegorganen

Het OCSG is het Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap. Het is het overlegplatform tussen de personeelsafvaardiging van de verschillende scholen van de Scholengemeenschap en de afgevaardigden van de Inrichtende Machten.

 

De bevoegdheden van het OCSG omvatten alle materie waarvan enige weerslag is terug te vinden inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden. Concreet betekent dit dat de scholengemeenschap afspraken maakt over de criteria voor aanwending van uren en punten, over de procedure van vacantverklaringen tot vaste benoemingen in wervingsambten.

 

Het OCSG vormt ook de feitelijke structuur van de RCSG of de Reaffectatiecommissie  van de Scholengemeenschap die waakt over de juiste gang van zaken wat betreft reaffectatie en terbeschikkingstelling van personeelsleden.

 

Het Medezeggenschapscollege van de Scholengemeenschap of het MCSG is, net zoals de schoolraden in de scholen, samengesteld uit de afgevaardigden van de ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap. Het college heeft inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren binnen de scholengemeenschap. Dit college heeft overleg- en/of adviesbevoegdheid. Iedere geleding in deze raad doet een eigen inbreng en ziet toe op de christelijke opvoeding van de leerlingen.